PI PREW POU SEVIW

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

(ONI)

 

Ofis Nasyonal Idantifisyon (ONI) kreye yon sit web pou pèmèt sitwayen
yo jwenn sèvis li lajounen tankou lannwit :
https://services.oni.gouv.ht./portal/

 

Pòtoprens, 10 jiyè 2017.- Direksyon Jeneral Ofis
Nasyonal Idantifisyon (ONI) ap anonse popilasyon an an jeneral ak laprès anpatikilye
li kreye yon sit web kote sèvis li yo disponib 24 trè sou 24, 7 jou sou 7.

 

Sit entènèt sa se yon pòtay kote w rantre pou w jwenn tout sèvis ONI
bay nan 144 biwo li yo atravè peyi a. Sou pòtay entènèt sa w ap ka ranpli fòm
pou w kòmanse anrejistre tèt ou kòm sitwayen, w ap ka fè koreksyon senp sou kat
ou, mande yon sètifika idantifikasyon, gade kote CIN ou ye lè w mande enprime l
pou ou, elatriye.

 

Antrepriz, enstitisyon, anbasad ak tout lòt òganizasyon gouvènmantal ak
non gouvènmantal ap kapab otantifye ak valide idantite yon sitwayen sou sit la
tou.

 Sit entènèt sa se yon fason pou ONI ofri popilasyon an pi bon kalite
sèvis e pou l pi pre yo toujou. Sevis sit web sa a ap gratis pandan 15 jou yo k
ap vini yo.
 

ENPÒTAN : Pou garanti sekirite
aksyon ak tranzaksyon k ap fèt sou pòtay la, ONI envite w pase ajoute nimewo
telefòn nou nan enfòmasyon w bay nan ONI yo. Pase nan biwo ki pi pre lakay ou a
pou w fè sa. Opératè ONI a ap pran anprent ou pou l konfime idantite w avan li
ajoute nimewo telefòn ou k ap pèmèt ou navige sou sit la an tout sekirite e gen
aksè ak plis sèvis.

 

Direksyon Jeneral ONI renouvle angajman’l pou’l respekte dwa tout moun
pou genyen pou Leta rekonèt yo kòm sitwayen ak garanti idantite yo. Konekte w jodia
menm sou :
https://services.oni.gouv.ht/portal/

 

 

Contact :

communication@oni.gouv.ht

+509 3421
8484